Make your own free website on Tripod.com

האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי לש הכודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת

השחכה

ןייפמקה תרטמ לכו םוסרפ ידרשמל רשק לוכיבכ יל שיש טנרטניאב םסרופ הנורחאל
ריהזהלו שיחכהל ןוכנל יתאצמ .בורקב םוקל דמועש לוכיבכ ףסונ תושדח ץורע םדקל איה
תולשלתשה תא הרשי יכה הרוצב םסרפלו הלא רקש ירבד םימסרפמש םימרוג םתוא
:השחרתה תמאבש יפכ תיתימאה םירקמה

ילש ןייפמקה תא בלשל יל ועיצהו םוסרפב םיקסעתמה םינוש םיפוג ילא ונפ , הנורחאל
,תרושקתה םוחתב ימוסרפ ןייפמקב רבודמש יל רבסוה .םהלש ירחסמ ןייפמק תרגסמב
תא רחסמל ןינועמ ינניאש תיעמשמ דח םהל יתרהבה .םירבד לש םקמועל יתדרי אל םלוא
ןופלטה תא םהל יתראשה ,רשק יתיא רוציל ושרדו אשונב יל קיצהל וכישמהש רחאל .אשונה
תחאב םסרופש יפכ) יווארשע ןאנח לש ןופלטה תא ןכו (תישפנ הנושאר הרזע) ן"ריע לש
הרוצב ומלה ךרד ילא עיגהל םישנא םתוא וסינ ,ינממ ושאונש רחאל .(םורופב תועדוהה
.(ןאכ טרפא אלש) תרעוכמ דואמ

םכמצע ואצמת וא בוריס לבקל ודמלת , דבלב תחא םעפ םימרוג םתוא תא ריהזמ ינא
ותוא ואצמתש לבחו , יתושרב אצמנ םכל עודיכ םכלש ןופלטה .שארה לעמ םיכבוסמ
..תשרב םיקפקופמ םירתא ינימ לכב בככמ

המסרופש תירקישה העדוהל רושיק

:בר דובכב

(CD ה תסריגב בורקב) םישאמ ינא


......ישארה דומעל הרזח