Make your own free website on Tripod.com

האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי ךודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת


.המחלמ ןמוי - להנרטש לעי ךדושת

םורופהמ םירחבנ םיטוטיצ םיפרוצמ ...ןויערה לכ דלונ דציכ ראתל ןוכנל יתאצמ
...להנרטש לעיל עגונב קוסיעה תא םיראתמה

"םישאמ ינא" לע רגית ארוק "שראפ" - 20.11.00

:"שראפ"

ןיב םקרנש הבהאה רופיס תא הבורמ תושגרתהב יתארק ,להנרטש לעיל עגונב
רבכ תבכוכ לש תויוכיא שי להנרטש לעיל,ןכא גניטיירב םישאמ ינא ןיבל להנרטש לעי
יתקדצ ינאש המכו,קוחר עיגת תאזה הרוחבהש יתרמא רודישל הנושארל התלע איהשכ
לע תולעל יל אב טושפ דצל דצמ םיפעש תואסיכה,תוקעצה,ןויד תלהנמ התוא תוארל
ול םיארוק ייתושגרל ףתושש והשימ שיש הלגמ ינא וישכעו .אלש,והז לבא - היזיולטה
תבותכה המ הזמ ץוחו תאזה ריעב וניתשל םוקמ קיפסמ ןיא-ול רמוא ינאו "םישאמ ינא"
וב וכמתיש הצור אוה ובש רתאה לש

:"םישאמ ינא"

?הנממ תדרל ןכומ התא .להנרטש לעימ יל בהלתמ םואתפ שראפ לכ וישכע ,יפוי הלאוו
הרצ היהת אל ילש ןיעה ילש אמאב , קיציא הילד לע ךל רוזמ הילד לע ךל .זר ירש לע ךל
.ךתוא חפטנ םינגולס ךל ןיכנ .ןייפמקב ךל רוזעל ןכומ ינא .לולהב רהוז םע ךל ךלי םא

לכות התא .םימסרופמל םיכודישה לטרופ תא םיקהל לקוש ינא , החלצהה רואל בורקב ,בגא
סנכהל לכוי דחא לכ .הזכ רדוסמ והשמ היהי הז .גולטק ךותמ תמסרופמ ךל רוחבלו םשרהל
תיטמוטואה תכרעמהו ומצע תא ליפשהל ןכומ אוה המכ דע ,ןינועמ אוה ימב רמול ומצע תא גיצהל
.םיטפירקסה לע דבוע רבכ ומלה .ןייפמק ול הנבת ונלש

לבקי רחאיש ימ .הכוז םדוקה .רתאה לע םיאבוצ לארשי תיב ינומה תא יחור יניעב האור רבכ ינא
:ומכ והשמ ילוק הנעממ העדוה

שמתשמה ידי לע רבכ הסופת יול תינוי תינרדשה ,םירעטצמ ונא .םולש םיסרופמל םיכודישה לטרופ"
"עובשה ףוסל עצבמ ריחמב .קיציא הילדו ירמאד הנשוש קר ונל ורתונ 22יארפ-בלחס
,הרופיצ רודמה יפל / "טנרטניאב םיתוועמ םירבד םירסח אל" :"םישאמ ינא" לע להנרטש
.(ריאי הדות) "ריאי םתס" לש חוויד

הקורסה הבתכל רושיק

ךמצע תא אצמת ,ךלש הליהתה תוינש הרשע שמח תרגסמב לבא ,ךל רפסמש ןושארה ינאש הווקמ ינא
:העדוהה חסונ ןלהל .ריעה ןומוקמ לש הרופיצ רודמב םג רחמ

התוישיאל הדיגס ולוכ לכש טנרטניאב שדח רתא ךנח ,"םישאמ ינא" ומצעל ארוקש ,דחא שיא
שי" הללגבש הדיחיה הביסה לע םירמאמל םיקניל :םישלוגל םיסונובה .להנרטש לעי לש הלעופלו
וליפאו "דנולב טסופה תפוקתמ" תוידעלב אל תונומת ,19:30" , העשב תוחפל ,הרגאה דעב הרומת
.ישדחתת ,להנרטש ."להנרטש לעי לש הכודיש ןעמל התומעה" םעטמ תינורטקלא המוצע

.דחוימ ןפואב יתוא שגרמ אל הז .ללכב הז ימ גשומ יל ןיאו הז לע יתעמש" :הבוגתב להנרטש
".םיתוועמ םירבד הברה אוצמל רשפא טנרטניאב


:דעלא רתיבא
רתאל הארק איהש ירחא קתוש יתייה אל ינא .ףשר יפר תא הל איבת ...התוא שגרמ אל הז ? תעמש
,הממור היזיולטה ןיינב רודישה תושר להנרטש לעיל הז תא חלשתו ,האחמ בתכמ בותכת ! "תוועמ"
תולצנתה בתכמ שורדת .םילשורי

:ריאי םתס
.הביד תעיבתל חתפ הז יתעדל

:םישאמ ינא
.הז לע יל עידוהש ןושארה ןכא התא ,ריאי הדות

עדייינ ו םיקזח ונחנא .הרוחש הרמל סנכהל ןמזה אל הז וישכע לבא ,תמאה יתסעבתה תצק
.(תיברעב תושדחה לש תיניירקל ןייפמקה תא הנשא ינא) תושעל המ

:יירש
,רומוה שוח הרסח ,'תוועמ' רתאה תא הנכמש תרגבתמ תנורענ ,םישאמ ינאו רתייבא
רתווי אל קר אלש םישאמ ינא לע תכמוס ינא .תושיגר הל ןיא יאדוובו ,תויתריצי הרסח
.גדה ...הפיאמ הל תוארהל רתוי ההובג המרב היציבמאל סנכי אלא
.ICQ.. ב ת/ינומלאמ הבוגת

..ךיילע החס.. להנרטש םע הזה ןייניעה לכ דואמ לודג וליפא - לודגב ,התוא תקחש ,רבג
םיכרדה לע הקיריו םיקוח ילב לארשיב השיא בל שוביכ = ) תשדוקמה הרטמב ךלש תוקבדהו
תקדוצ דואמה ךתמחלמב ךתיא םעה ץמאו קזח הצרעהל היואר (תולבוקמה
."השדח המב" לש םורופב "םישאמ ינא"ל תובוגתהמ קלח

:קולרש
רמאי .הטירח רבכ תאז ,הטירש אל תאז ?ןונגסב והשמ וא ךחומב רזובמ התא הנ'אב
.קוחצמ םיצצופתמשכ העדוה בותכל השק ללכב...ןטק אל ןטב באכ יל תמרגש ךתוכזל

:ינא טושפ
עטקה המ ...יתוא הפקתש היגלטסונ וזיאו ,רטור לש םש רושיקל יתשגינ ,םיעטק הזיאו
יתייה ?םימורופה לע םש תשרוח יתייה ינא המכ עדוי התא !?הלאכו םימורופ ישגפמ םע
הזיא ינפל דעו ,ןבל עקר לע לוחכ טנופ םע הלאכ םייביטימירפ ויה םהש זאמ דוע םש
שמתשמ םש םע קסעה לכ לבא םימי המכ ינפל םשל רוזחל יתיסינ וליפא .םישדוח המכ
.ץמאו קזח ,חוכ רשיי .הרקמ לכב ,תינב לודג רתא הזיא .החריט ידמ רתוי היה המסיסו
.בוט הליל .ררד ףאו חחפ :ףיסוא אמשו

:ןרוא רואיל
םהל ונביש םילקש יפלא תומלשמ קנע תורבח בגא ךרד .םלוכל ץלמומ ,ינואג רתא ההא
!!!הבהא וז !!רבג הזש עדת לעיש הצור קר ינא ?הזכ אשונל רתא רבכא הנוב התאו רתא
תויוכז תא רבכ תרכמ דיגת הזה רופיסה תמועל םידמגתמ הפ םלוכ לש הבהא ירופיסה לכ
?רופיסל םירצויה

:יגוי
.תפרוטמ תויהל הכירצ ???ךיא ?יל דיגת ךתוא הצרת אל ךיא .םדא-ןב ,לילא התא

:יול קיציא
...קוחצ בורמ הפצרה לע יתוא תלפה
... לעי תא ףקות םיבשחמ םורופ - 15.11.00
.("גניטייר"ב להנרטש לעי לש הרירקה התבוגתל הבוגתב)

?הלש תוסחיתהה לכ הז ?הז המ .תואשנתהב להנרטש לעי תא םישאמ ינא :םיבשחמ םורופ
.דחא ףאל הקיזה אל תוינמרבח תצק !!!ללכב םיאתמ אל
13.11.00 - meitali
וא ותוא יתיאר םייחבש ילב הזו ,םישאמ ינא לע יתמלח םיימוי ינפל ,בגא ךרד
?אל ,רזומ ...ולש הנומת
13.11.00- דעלא רתיבא

,םינש המכ ינפל דע ! יל ררבתה המ ונימאת אל ! להנרטש לעיל רשקב (ישיא) פוקס
..להנרטש 'פורפ :תרמוא ילש אמא) !!! ילעי תיבה לש הרקתה התיה ילש הפצרה
,יתיבב יתצפיקשכ ןושיל לעיל יתערפה ,ןטק יתייהשכ חטב (...הטמלמ ןכשה ...חטב
,הגאד לא לבא - הריד יתרבע םנמא .ןפהו רופיאה ילב םג ...םוי םוי התוא יתיאר חטבו
.לעי לש התיבמ הכילה תוקד יתש קחרמ רג ינא וישכע
.IOL. לש םימורופה ךותמ


? איה אקווד :א .תירוד

המ - האמחמ ןכ םג) 1 ץורע לש תבכוכה תויהל הכפהש ינפל התוא תרכוז ינא ...תמאב ונ
תסנכנ ,ידמ תיביסרגא ,תאשנתמ תי'ציב .רקובה תינכות תא השיגהו ,(? זר ירש ,תורחתה
.ימעטל אל ,ךליבשב ילוא .םינייאורמ לש םיטפשמל
.13.11.00 ןייטשלרפ המחנ

.ילש דיה ףכ תא ומכ התוא הריכמו להנרטש לעי םע יתלדג ינא :פוקס
.ידע :ףסונ םש שי לעילש ךל עד זא פוקס הצור התא םא
:תוננב רתאה לש םימורופה ךותמ

םוק.תוננב רתאה לש םימורופב רתאה תא םסרפל הסינ "םישאמ ינא"
( רושיקב טרופמכ) .הרקש המ הזו

:םישאמ ינא

אל יתטלחה ."להנרטש לעי" ןושארה ץורעה לש השיגמב בהואמ ימצע יתאצמ הנורחאל
.ךכב קסועש דחוימ רתא יתמקה ךכ םשל. השעמ תושעל אלא ךסמה ךרד הבהאב קפתסהל

"תוננב" רתאב םתאש העומש ינזואל העיגהו רתאה תא םסרפל דואמ השק ירעצל ,םרב
.ןויערה תצפהב יל עייסל ולכות , תוניגאו לש הנוילע תוכמס ןיעמ אוהש רתא הווהמה
http://members.iol.co.il/yaels :רתאה הנה

(דבלב ןבומכ תויבויח) תובוגת לבקל חמשא

:בר דובכב
(?םתאו) םישאמ ינא

:"הכלהש איהה" תבוגת *
!קאבר ,תגשומ יהשימב בהאתת .שודנ טפסנוקהו ,אל התא אלוז לימא

:"רודיבה םלוע לש הנורחאה הכלמה" תבוגת *

הליבשב דובכ תותיחפ הז ,ונממ תוחפ רבד לכ יכ פד ינו'גל הקוקז להנרטש לעי
.טנרטניאב תובבותסמש תונמשב זכרתת בוט רתוי ,ינודא ,ןיינעה לכמ חכש זא

3.11.00- תוחכוותמ יירשו Dafna Dekel

.ךב רוזח - "םישאמ ינא" :לקד הנפד

תפקות .ןויאר לכב היתועד תא הטילבמש תינוציק תינאלמש ,הפוצחו הריהי הריעצ ,להנרטש לעי
התאו .לאמש ישנאב רבודמשכ םיכורא םיגולונומל םיכורא םילבח תררחשמו ןימיהמ ןייארתמ לכ
.הלש רעשה עבצב העטת לא ,הפי שממ אל םג איה ?המ עדוי

,להנרטש לעי
,לה וט וג
.לזאזעל יכל

:הביגמ יירש
...האנקמ תצק תאש תבשוח ינא ?? המ תעדוי

,וליפא דאמו תינוציק תינלאמש לעיש תבשוח ינא םג .תועדל אל םגו יפויל הרושק אל הכישמ
הפצוח בהואש ימ רובע ןורתי תויהל הלוכי הלש הפצוחה .התוא לוספל הביס אל ןיידע וז לבא
ינא ,תינחווצה התוגהנתהו היתועד תא תלבקמ אל ינאש תורמל .הלש ימצעה ןוחטבה םג ךכו
.ותוא תבהוא איה םא טרפב ,תרחא הביגמו תגהנתמ איה רבג דילש תבשוח

דאמ יתייה ,"ליגרת"ה ליבשב תוחפלו .תדחוימו הנונשו ,המכח איהש םיכסנ וניתש ...והשמ דועו
.םעפ התיא שגפי "םישאמ ינא"ש הצור
9.11.00- להנרטש לעי יבגל רידנ בל יוליגב רטור םענ

("םישאמ ינא" ל םענ ןיב םיליימ יא תבותכת ךותמ חוקל)

תינתלטש ,תינפקות ,תינקעצ איה ,התמועל חרפ םניהש תושרב םש תורחא המכ םנשי...."
"..... .בל תער תיארנו תעמשנ איה .תסמונמ יתלבו
8.11.00 ..להנרטש לעי לע בוחר תחיש ראתמ רתיבא

,םהילא יתברקתהשכ .םירבדמ ידיל םישנא עמושו ,םילשורי זכרמב ךלוה ינא םויה .ונימאת אל
!להנרטש לעי ,היזיולטה לש הנושארה תרבגה לע רתוי אלו תוחפ אל םירבדמ םהש ררבתמ
"?הא הבוט ןבא הלואג ךיא"-
"תנייוצמ איה ןכ"-
"?התוא ריכמ ,להנרטש לעי ,היינשל םיארוק ךיא ..ונ"-
"?תלבסנ יתלבה איהה ?להנרטש לעי"-
"התוא לבוס אל ינא .איהה ןכ"-
"תרבדמ איהש ךיא ארונ והשמ הז"-
"?היזולטב עיפווהל הל םינתונ ללכב ךיא"-
"העווז שממ"-

.יתימא הזש םכל עבשנ
ןיבל תאז החיש ןכות ןיב ףתושמ םוש ןיאש שיגדהל בושח
.הלעמו המכמשמ תנייארמו השיגמ איהש לעי לע יתועד
5.10.00- יירש

.תרושקתב רקוסי דוע הזו ךודיש היהיש - הקומע השוחת יל שי ? המ עדוי
.ךל יתרמא המ רוכז
4.10.00- רוא ןצינ

.תינקעצ תננג ומכ תעמשנ םימעפל איה ?להנרטשמ תובהלתהה המ
?תרושקתב הנממ תומכחו תופי תורסח
4.10.00- םישאמ ינא

"ידיסה תסריג היחהו הפיה - םישאמ ינאו להנרטש לעי" :ל ןייפמקה םא הנשנ ילוא
IGAL 3.10.00

!!לארשי תרכועו םידוהי תאנוש !הז תא הווש אל איה
2.10.00- ..חלש רתיבאש לעי לש תונומתל ביגמ ומלה

הנומתה םא םג ,הרקמ לכב .ףיקמ ץופיש רובעל תכלוה הרוחבה .רתוהו יד הז םייתניב !!! לודג
שמתשנ .רודישה תושר לש ןשוימה דויצה תא םישאהל לכונ דימת ,תמלשומ היהת אל תיפוסה
....םשמ רזח אל ןיידע דויצהו ,הדאיפמילואל וחלש שידחה דויצה לכ תאש ץוריתב
2.10.00- םישאמ ינא

הב לחש קפס ןיא .תושדחב להנרטש לעי תא האור ינא שממ הלא םיעגרב
תרדשמו תרשואמו תנרוק טושפ הרוחבה .הב יתבהאתה זאמ ינוציק יוניש
.רבע לכל הז תא
2.10.00- םישאמ ינא

הדלימ .הייחב שדח ןדיעל סנכת להנרטש לעי בורקב , הגאד לא
.לגרל הילע דקומל ךופהת איה תינומלא
28.9.00 םישאמ ינא

םויה התוא םימלצמש הניבה איה ?ידובכל הפי השבלתה איה ךיא תיאר ,הילע הרפכ
YARTAL 28.9.00

לכש תותיזח המכ םע המחלמב חותפל ךירצ ןטקב םיכלוהש , הפ היעבה תמאב וז
ינומה ךודיש ןייפמק ץירנ דחיבווילע הבוהאה תוישיאה ימ םושרי םורופב ףתתשימ
27.9.00 ..ןויער דועב יירש
.התוא ףוטחלו רודישה תושרל ןנתסהל רתויב הבוטה ךרדה
27.10.00- רוא ןצינ

,"להנרטש" םורופ הזש בושחי סנכיש ימ ?להנרטש םע טעמ םתפחסנ אל
.הזה םורופב רקבל טעממ רבכ ינאש ןיינעמ אל כ"כ אשונה לשמל יתוא
.להנרטש בושו ץיצהל בש ינא םעפ ידימ
27-9-00 ןצינל בישמ םישאמ ינא

.ןאכ רוביצ חילש ומכ שיגרמ ינא יל ןימאת ?םיאתמ הז ילש בשוח התא ,ןצינ
תובכש לכמ האבש השירד וז ,םלוא .יתוא הכיבמ יד תיתרושקתה הפישחה לכ
.בזכאל ןנוכתמ אל ינאו , רוביצה
(27.9.00) לעי לש הנומתל סחיתמ דעלא רתיבא

.הנומתה תוכיאל רשק ילב - "תאזה הנומתב עורג תיארנ איה"
27.9.00- םישאמ ינא

םיליימ יא לבקמ ינא םוי ידימ .רוזעל םיחיטבמו יל םרגנש לוועב וניחבהש םישנא דועו דוע
תדבוע ,ירטנמלרפ רזוע ,קט ייה תורבח ילהנמ ,תורדשמ תיב תורקע :םעה תורדש לכמ
.בלה תא םמחמ טושפ .תוינומ גהנ ,לארשי ךמע ,תוהדזהל אל הרחבש רודישה תושרב
"םישאמ ינאל להנרטש לעי ךדושת" :רוצעל רשפא איה וזה הניגנמה תא
29.7.00- םישאמ ינא

היהת תתחשומה תרושקתה ,ונמויקמ םלעתהל ןתינ היהי אל ,תורשפ רסח היהי הזה קבאמה
."םישאמ ינא תגאש" :רודישה תושר לומ להוא םיקנ ונא אלו ,עוריאה תא רקסל תבייח
27.9.00 - רקוו ינו'ג

...היזיולטב לעי לש תועש רתויל גאדתש המוצע םג ףיסונ ילוא
27.6.00 - (TV .כ לע חוכיו ידכ ךות םישאמ ינאל) רקוו ינו'ג

ץילממ ינא ,ןכ םא לבא ךסמ סיטרכל רשקב יניצר התא םא חוטב אל ינא ,םישאמ ינא
והשימ יתיאר אל דוע .בושח ןכ לדוגה תורוחבל ונימיבש עודי !רהמ ותוא ףילחהל ךל
.ןטק ול שיש ךכב ברברתמ
26.9.00 - םישאמ ינאל יירש

הרטפ הבלכהו ,םימי המכ ינפל העתפהב יד ילצא הרקיב ךלש לעי
לעי ...ירעצל .לעי תא ךרובע יתמליצשכ טקשב תבשל הטילחה
,יתיצרש המ קוידב התיה אל הרואתהו תיתיזזת םגו תינטפטפ םג
(26.9.00) ..םישאמ ינאל ירוקמ ןויערב יירש

חיש וד ןגראמ התאש הל דיגהל ,התיא רבדל שקבל תכרעמל רשקתהל לוכי התא
.גחה תארקל הז ןפוד אצוי עוריאה תא רקסל הנממ שקבמ התאו ,הידבוע ברה םע
21.9.00- םישאמ ינא

יתבהא רבדב ילש תיבמופה הזרכהה תורמל , לעיל רשקב תומדקתה לכ ןיא ,ירעצל
וחיטבהש םישנא ינימ לכ ויה .הנממ ןמיסו רכז לכ ןיא עגרכו תמלעתמ איה ,הילא
ומלה קר ,לעופב לבא ,ףסכ לש שגמ לע התוא יל החיטבהש לשמל יירש ומכ , עויס
.וגולב יל עייס

לש הטישב טוקנא ינא ,הדיצמ תונעה הארא אל ינא עובש ךות םא ,שאוימ רבכ ינא ,הארת
.םולכ הל רוזעי אל - יל ץופקל הלוכי איה זאו .ידדצ-דח ןפואב הב בהאתאו קרב דוהא
13.9.00- םישאמ ינא - ליחתה הז ךכ

הב בהואמ ינאש יתטלחה םויה הרקמב "להנרטש לעיב בהאתהל יתטלחה"
יעדת ,הרקמב תעמוש תא םא ,לעי זא.וזה העידיב םכתא ףתשל יתיצרו
.ךב בהואמ ינא הז עגרל ןוכנש

......ישארה דומעל הרזח