Make your own free website on Tripod.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי לש הכודיש ןעמל התומעה
??יביססבואו יתייפכ "םישאמ ינא" םאה וא "יוטיבה שפוח" אשונב ןויד

.ר"שנ ת"ילכנמ - ןהכ הנליא
(ר"שנ רתאה ךותמ)


רתיה ןיב תדמוע ןהכ הנליא
."תשרוזיח" רפסה ירחאמ
ןיעמכ המצע האור הנליא
האישמו תוניגאו לש תנהוכ
םידוק לע תונוש תוציעמ תוציע
הנליא יפל .תשרב םייתוגהנתה
תמשור המצע איהש יפכ ןהכ
לאיצנטופ שי רבג לכב הרתאב
:ןימ הטוס תויהל

םיפרוטמ םירסח אל .רקיעב"
לוכיבכ ,הידמה תא םילצנמש
השעמלשכ ,גוז תב ריכהל ידכ
תויזטנפה תא שממל םיצור םה
םישנ .םהלש תוינלוחה תוינימה
,ןיינעל תועדומ אלש תומימת
".ועגפנו חפב ולפנ רבכ

ןוכנל האצמ ןהכ הנליא
דציכ תוציע רפסמ תתל
"תשרב םיליפט" ףנפנל
:אמגודל םהמ המכ הנה


ינאו רחמ ןחבמ יל שי"
"ןנוכתהל הכירצ

"שאה לע והשמ יל שי"

רוזעל וישכע החרכומ ינא"
"שיבכה תא רובעל אתבסל

ינב תא עיסהל הכירצ ינא"
"ןוכיתל וישכע

".רבג םצעב ינא ךל יתרקיש"

הרבחל לבא ןמז יל ןיא"
"שי ילש

"?הפייע ינא שאר באכ יל שי"

.הפוחד ןופלט תחיש יל שי"
החיש להנל םייתניב רשפא)
"(רחא םע טצב תיטרפ

אירקאש ינממ הצור ילש ןבה"
"הנישה ינפל רופיס ול

ביטומ ,בל םימש םתאש יפכ
דרפנ יתלב קלח הווהמ רקשה
הנליא לש המלוע תסיפתמ
טושפ היה אל .םירבג יפלכ ןהכ
אל ינא ,החילס" :רמול רתוי
"?תנינועמ

:הירקשב תראפתמ ןהכ הנליא


,רתאב והשימ יתרכה ,םעפ"
לש בהלנ דיסחכ הלגתהש
שקיב אוה .היגולורטסא
הדילה ךיראת תא ינממ
ונחנא םא תעדל ידכ ,ילש
ןח אצמ אקווד אוה .םימיאתמ
וליג יל עדונשכ לבא ,ייניעב
םינש שש יתרסחה ,ריעצה
לבוקמ דואמ רבד הז .יליגמ
".תשרב


.הנליא יפוי

תוסח ירידשת
!!תאזה השיאה תא ןסרל םיבייח

תסנכה תדעו הסנכתה ,םישנ דגנכ קבאמה םוי זרכוהש 21.11.00 'ג םויב
."טנרטניאה תשרב םישנ דגנכ תומילא" :ותרתוכש ןוידל חותיפלו רקחמל
,היפרגונרופ :ןוגכ תונוש תויעב ןורתפל םכרד תאיצמב קסע ןוידה
בחרמהמ דרפנ יתלב קלחל וכפהש תויטרפב העיגפ ירקמו תוינימ תודרטה
םידקא ,ל"נה ןוידלו הז רתאל המ ,הבג םימירמש םיארוקהמ םיבר .ילאוטריוה
"תשרב םישנ" רתאה ת"ילכנמ ,ןהכ הנליא תרבגה הרקס ןוידה ךלהמבש רמואו
תחא המישנב הזה רתאה רכזוה רתיה ןיב ,תשרב תוינימ תודרטה לש םירקמ
םירקמ " -ו "ל"אודב תוסג תודרטה" "יאני לכימ לע חצרב םימויאה" םע דחי
.םכנויעל טנרטניא ןייטפק ךירדמב המסרופ האלמה הבתכה ."םיפסונ םישק

ןמזוי אל אוה םלועל הארנה לככו תסנכב יבול ןיא "םישאמ ינא" ל םכל עודיכ
ירסח עלב ירבידו הביד תאצוה ינפמ ומצע לע ןגהל ידכ תרחא וא וז הדעוול
המ לכ .ונובשח לע תוירלופופ רובצל םיסנמה םישנא לש יתדבוע סיסב לכ
.הזה רתאה הז יתעד תא גיצהל ידכ יל רתונש

לע טעמ תוהתל הסנא ןכו ידגנ ולעוהש תומשאה לכל תונעל הסנא הז ףדב
רמיתמש "תשרב םישנ" המיקה ותוא רתאה לעו ןהכ הנליא תרבגה לש הנקנק
.םישנ יקבאמב עייסלו גצייל לוכיבכ


םיסנמש ומכ יביססבוא ץירעמ אלו .ץירעמ לש רתא כ"הסב הז להנרטש לעי לע רתאה
.רחא בכוכ לע רחא הצרעה רתא לכמ הנוש אל רתאה ."םישאמ ינא" תא ראתל

אבויו הדימב , תאזמ הרתי .דרטות אל םעפ ףא םגו הדרטוה אל םעפ ףא להנרטש לעי
הארנכ הסנמ םישנה תלודש .רתלאל רסוי אוה להנרטש לעיב עגופ רתאהש ונתעידיל
.תויראלופופ רובצל ידכ תואיצמב הזיחא ול ןיאש והשמב זחאהל

הרתי .ףסה לע לספנ תוליכרב לבוגו להנרטש לעיל עגונב רתאל עיגמש רמוח ןומה
ילכמ דחאב להנרטש לעי תודוא הנוכנ אל העומש המסרופש םימעפה תחאב ,תאזמ
.ונידי לע תידיימ העומשה המזוה - תרושקתה

.להנרטש לעי תודוא תוליכר טעמכ ואצמת אל , בטיה ושפחת םא םג , רתאב
לעי לע רתאב םסרופמש רמוחה לכ .אוהש גוס לכמ יפרגונרופ רמוח םוש ןיא רתאב
.דחא לכל ןימזו םינושה תרושקתה ילכב םסרפתמו םסרופש רמוח וניה , להנרטש
םינוש תורוקממ לעי לע עיגמש רמוח ןומה רתאה תלהנה ידיב רגסומ רמאמב)
.(טרפה תעניצ ילוקישמ םסרפתמ אלש - דואמ ההובג תונימא תמרב םקלחו

דגנ תומילאל םיתיסמה םירתאו םייפרגנרופ םירתא םע תחא המישנב רתאה רוכזיא
עטקה לכ תא החקלש להנרטש לעי םע םג םצעבו) "םישאמ ינא" םע עשפ השוע םישנ
,הזה ןיינעה לכ עשעשמ יד הז" :םעפ האטבתה וליפאו תיטסירומוה יד המינב
("הצור אוהש המ תושעל לוכי דחא לכש טנרטניאה לש ויפוי

(ר"שנ רתאה ךותמ ) ןהכ הנליא לע תצק

תדסיימ .םידלי ינשל םאו השורג ,הייחל םישימחה תונשב השיא ןהכ הנליא
יטסטילא רתאה ."הננער הריירק תושנ" םע דחי 98 תנשב ר"שנ רתאה
הסיסג לע דיעמ רתאה לש םימורופב ריהמ ןויע .םירבג דגנ ינמחול יפוא אשונו
רבודמ םירקמה בורבו עובשל תחא וב תומשרנ תועדוה ,תבאוכו תיטיא
םינכדועמ אל רתאב םיעובקה םירודמה םג .ירחסמ יפוא תואשונה תועדוהב
דעוימ ןהכ הנליא ותוא הרידגהש יפכ רתאה ..ב םעפ וב םיצצ םישדח םירמאמו
:ר"שנ שלוג תא ןהכ הנליא הרידגה ךכ .יטסיטילא קוש חלפל

?רשנ שלוג אוה ימ"
םישנ לש ןחוכ תא ךירעמה ןמאו רקוח ,יאקטילופ ,להנמ וניה ר"שנ שלוג
ידימ ןוטנילקל הריכזמה ב"הראב םישנה תלודש האר) ןרפסמ תניחבמ ןה
תודמע עיבהל , תונקל ןתבהאו ןתוינוגסס ,ןלוק ,(רחבנ ימ תוכזב םעפ
קימעהל לכוי ר"שנב םסרפמו שלוג ךכיפל .תויתרבח תומישמל סייגתהלו
חלפל ויתודמעו יתוריש ,וירצומ תא ףושחלו ישנה רוטקסה יכרצ תקידבב
".יטננימודו יביטקא בחרנ ידועיי קוש

תירחסמ העדוה םסרפי םא קר רתאל ןמזומ ר"שנ שלוגש םכדמלל
."תונקל ןתבהאו ןתוינוגסס ,ןלוק" ב תועודיש ר"שנ תושנל

."רשנ תירבכע" רודמה ונניע תא דצ רתאב םינושה םירודמה ןיבמ
אל תירבכעה .ס"יב ןותיע לש המרב תוליכר רודמ ןיעמ אוה הז רודמ
חטשהמ חוודלו םימסרופמ ינימ לכ לש םהינותחתל סנכהל תלחוב
:תירבכעה לש חווידל אמגוד .הפיאו יתמ ימ םע היה ימ

וליאו ,....(!!) םפגב ועיגה יול רינ ףאו טובחוב ליא !! תונב בל ומיש "
חפטמ אוה ותוא) תובע ןקזבו לעי השדחה הרבחב דייוצמ עיגה ץיבר יתנ
ונצראב הלא םימיב םלטצמה יאקירמא טרס ימוליצ ךרוצל וישכע
דרפנ ןלפק ימרי יכ המיהדתב תירבכע תחוודמ ,ותמועל ,(...תנוטנטקה
,דימתמ ןבל דנולבו השדח הצוצק תרופסתב ראשינו םיעודיה וילתלתמ
.לטיור ותשיא םע עוראל עיגהו

ותדומצ ותיאו (..םייתעש לש "ןטק" רוחיאב םנמא) עיגה קיפ הקיבצ םג
היאמ :לע תחוודמ תירבכע זא ,םינמגוד ופורפאו .הנאלימ תינמגודה
תננכתמ איהש תרסומ תירבכע ,םש) לאפנל התסיט ינפל העיגהש ,והיעשי
"רקורק" גולטק ימוליצמ םדוק םוי רזחש ןמואב הנר ,(שדוחכ ראשיהל
,("ינאמרא"ל ראשה ןיב) הפוריאב תודובע בוביסמ רזחש ןמריאמ זר ,הנקסוטב
תוינמגודה םעו יסא ילארשיה דומצה םע העיגה ("קיו") שורב הנינ תרבג
(..אל ךא) העיגה ,תיסקניפסה ,יקסנוד ןיראק ,רנזייא תיורו תילד תומואתה
קחשל האבו רטיסיבייב םע םוט ןבה תא הריאשה רברפ תילג ,לאונ הנב םע
.איג ןטקה היחא םע

ןכל , עיגהל הלכי אל ןמרנייו ילרוא יכ ןכל חוודל אלא תירבכעל רתונ אל
עובשפוסל ןופצל העסנש יאני לכימ ףאו ,ןמרנייו ירימו יבא הירוה תא החלש
".הנדעו השמ הירוה תא החלש

תוליכר םאה .וז ןיעמ הלוז תוליכרב םיקסועה םימלש םירמאמ ואצמת רודמב
:הז לע רמוא ינאו .םינורתפה ןהכ הנליאל ?הדירטמ אל ?תעגופ אל הז גוסמ
."לסופ ומומב לסופה"


....תוסח ירידשת
Israel Bpath Network