Make your own free website on Tripod.com

האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי ךודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת


.דקש ןנער / םימדקתמל השילג
תונורחא תועידי לש םימי 7 ףסומב הבתכ ךותמ
8.2.2002 ךיראתהמ


מתוך כתבה במוסף 7ימים

:"םישאמ ינא" תבוגת
.ליימ יאב ןויארל יתמכסה .יתוא ןייארל שקיבו ילא הנפ דקש ןנער
.ןאכ עיפומ ונממ ןטק קלח קרו תולאש ןומה ליכה ןויארה
.אלמה ןויארה ףרוצמ םכתויחונל



?ותוא םיקהל ךל םרג המו םייק רתאה ןמז המכ *
?להנרטש לעי אקווד המל ?תיתימא המזויב וא האיצי-םתס ,הידוראפב רבודמ םאה *
?רתאה אשונכ שמשל תורחא תודמעומ ולקשנ םאה
?הכחגה ?הדחפה ?תישממ ןיאושינ תעצה ?הקחצה לאכ ?הזה רתאל סחייתהל ךירצ ךיא *

תינכותב םייתנשכ ינפל לעיל יתפשחנ הנושארל .בכרומ רופיסב רבודמ .יצחו הנשכ םייק רתאה
איה תוחנה תושעל ילב ןייארל התלוכיב ,הטוהרה התשגהב דואמ יתוא הנרקס איהו יצחו עבש
עדימ םוש הילע יתאצמ אלש הדבועה . תיטנגלטניא דואמ הרוחב לש םשור ילע התשע
.(רתוי יתוא ןרקסש המ) םירוקרזה רואמ תחרובש וז איהש יתחנהו רתוי יתוא הנרקס
היהת המ תוארל יתוא ןרקס ,הילא םירוקרזה רוא תא תונפהל יתטלחה ךכ םושמ אקווד
ךריכזהל .(יתקדצ םג דבעידב) התוא ךיבי הזש יתחנה .רתא הילע ונבש חכוותשכ התבוגת
יתמקהשכ .המש עמשמל הבג ומירה םישנאו םויה ומכ תמסרופמ התיה אל לעי הפוקתה התואבש
תוארל יתוא קתירו ('דכו יתחפשמה הבצמ ,הליג יבגל אל) היבגל טרפ םוש יתעדי אל רתאה תא
תואמ יתלבק ,ןיטולחל יתקדצש רבתסה דבעידב .הלא םירבד ינעמל ףושחל הידמה תלוכי תא
םירבדה ועיגה .(הצאנ יבתכמ ןכו יתוליכר וא/ו ירקיש ונממ ןטק אל קלח) ,לעי יבגל םיליימ יא
,הילא םינעוממ ויהש םיבתכמו להנרטש לעיל תרושקת ץורע ןיעמ רתאב ואר םישנאש ךכ ידיל
ירתיכ ןור ל"הצ רבוד םע לעי לש תקולחמב היונשה התעפוהב רבדה טלב רקיעב .רתאל ועיגה
םרגש המ "וניתוחוכל םיעגפנ ויה אל ל"הצ תלועפבש הז דציכ" :תקולחמב היונשה התלאשב)
יא תורשע ועיגה ,וז העפוה רחאל .("ךכ הזש החמש תאש הווקמ ינא" ב ביגהל ירתיכ ןורל
.וז הרימא דגנו דעב רתאל םיליימ
םייתריצי תונויער לע בשוח דימתו תשרב םיעושעשו ןיינע ומצעל אוצמל בהואש םדא ינא ןכ ומכ
.רתוי תנינעמל תשרב יתייהש תא וכפהיש
תורמל .הליחתכלמ לעי לע רפתנ רתאל ןויערה ןכש ,רתאה אשונכ תורחא תודמעומ ולקשנ אל
הווהיש רחא יודב םשב הרטנוק רתא םיקהל ןויער יחומב הלע רתאה תמקה רחאלש הדומ ינא תאז
.תיברעב תושדחה לש תיניירקל הצרעה רתא ןיעמ

תובהואמ/הצרעהה ירתא תעפות טרפב תילארשיה תשרבו ללכב טנרטניאב תחתופמ המכ דע *
?םייטרפ והשימ/יהשימב


רתאב האור ינניא השעמל .םתומכו הצרעה ירתא תעפות יבגל קייודמ יסיטטס עדימ יל ןיא
.ידוחי קימיג ןיעמ וב ואריש ףידעמ יתייה .ילנויצנבנוק "הצרעה רתא"

?תלביקש תוינוציק יכה תובוגתה המ ?םויה דע רתאב ורקיב םישנא המכ *

הלודג תומכב רבודמש חינהל ריבס דוסי יל שיו רתאב םירקבמ 27000ל בורק לע הארמ הנומה
תחא , תוינוציק תובוגת ןומה ועיגה .תוסינכה לכ תא טולקל "חילצמ" דימת אל הנומה .רתוי
ןיבל הניב רשקאש השקעתהו םיליימ יאב יתוא הפיצהש דירחהל תיבססבוא תיבסל הרוחב ןהמ
.רתאל התוא ףרצאו לעי

?רתאל להנרטש לעי לש הסחי ,ךתעידי בטימל ,והמ *

הב עגופ אלו ירוקמו קיחצמ רתאהש םג תנעוט לעי .ביבח ךא יראזיבכ רתאה תא האור להנרטש לעי
דירטמ רתאה תויה יבגל תסנכה תדעווב ןהכ הנליא , רשנ ת"ילכנמ לש התודעל דוגינב) .הרוצ םושב
.ילא ךודישה תורשפא תא הלספ איה ,בגא .(רתאב ילצא ,אשונב תטרופמ הבתכ .לעי תא

?ללכב םא ,רתאה קוזחיתל שידקמ התא עובש/םויב ןמז המכו ,ךתסנרפל השוע התא המ *

תינושארה המקהה רחאל .ילש יתוביסמ ימינונא תויהל בהוא ינאש תנבה רבכ ,יקוסיע יבגל
,רקיעב שדוח ידימ תורופס תוקדב רבודמ וקוזחתב ןמז עיקשמ ינניא טעמכ ,רתאה לש
.לעיב םיקסועש םירמאמל םירושיק תבצהו תובתכ תקירסל

?"םישאמ ינא" תומדהו רתאה ןיבל ךניבש רשקה תאו תיתימאה ךתוהז תא םיעדוי םישנא המכ *

.דחא םדא

?טנרטניא רתא להנל הסאפ תצק שיגרמ אל הז *

ןיעמ אוה ול ןיאש ימו) תיב רתא שי ינש םדא לכל םויה ירה , רתא להנמ ימצע האור ינניא
((-: סלמוה

בשוח התא המ ?פא-טראטס תמקה םאה ?טנרטניאה ןדיע איש תפוקתב תננכת/תבשח המ *
?םויכ וייוכיסו הזה םוידמה לע

.ילש עושעשב רבודמ ,פא-טראטס הזב יתיאר אל ,המידק יתבשח אל
ימ ,דורשל ידכ םיילמס םולשת ימד תובגל וכרטצי םירתאש רובס ינא ,ומצע םוידמה יבגל
.םינש המכ דועב תשרב ףסכ תושעל לכוי ,חור ךרוא םעו ,קזח ילכלכ בג םע היהיש

?םעפ-יא טנרטניאב ךל ורקש םיבוטה םירבד ינש/רבדה והמ *

םירשק לע םתיא רמוש ינאש .םירבח ןומהו תומיהדמ תונב רפסמ ריכהל יל אצי
.תואיצמב םיבוט

?ךיניע עבצ ?ךירוגמ םוקמ ?ךליג ?ךיבגל ףושחל רשפא ,םיילמינימ ולו ,םיטרפ ולא *
?ךיביבחת

.רחא יוניכב לבא ,ילארשיה טנרטניאב תיסחי רכומ םדא ינאש ףושחל רשפא

?תויאשחה ,םצעב ,המל *

.(לעי םג ,בגא) תוימינונא בהואש םדא ינא ,יכ

,שארמ הדות
דקש ןנער
תונורחא תועידי


...שארמ הדות , ליימ יאל ונל וחלש אנא ,תופסונ תובתכ םתאצמ םא

......ישארה דומעל הרזח