Make your own free website on Tripod.com

האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי ךודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת


...."םישאמ ינא" :לע םירפסמ םירבח
:םסרופי לכה. "םישאמ ינא" לע םורופה ירבח לש תויוסחיתהה לכ וזכורי הז ףדב
לכות להנרטש לעיש ידכ לכה .דועו תוכרב , םינוגרפ , תויוליכר ,תובלעה ,תוצמשה
."םישאמ ינא" לש תקולחמב היונשהו תיתירורעשה תומדה לע תיתימא הנומת לבקל

17.11.00- "םישאמ ינא" לע "אלמ חרי"
( "??םייתימא םיינעזג 1500 קר" לוכשאמ ךותמ )

...??? תמא רבוד ךניא התאש לעי דיגת המו , ךתימדת הפ רפשל הסנמ ירה התא .."
םוליצב ךתנבה תא תוארהל הסנמ התא, ולא םימיב דחוימבש , םישאמ קפס ןיא
, ךלש םוסרפה עסמב חלצהו הלע : םישאמ וז תונמדזהב .. יל תנבומ ךתקוצמ , היזיולטבו
(... ימצעל רומשא תודבועהו םיקומינה תא)...ןולשכ ךל יופצש קפס ןיא ךא

:"םישאמ ינא" תבוגת

קוהיפ

"םישאמ ינא" לע "ןופצמ"
(. "ינוחטב לטנ םיווהמ םיאומוהה" :"םישאמ ינא" לש לוכשאל "ןופצמ" לש הבוגת ךותמ)

.תחא םעפ תוחפל הז תא יתרמא רבכו ספואמ ספא התא .ךלש תינלוחה תוירוקמה םע לובג לכ תרבע"
ינב לש םורופ להנל יואר אל הלאכ םירבד בתוכש םורופ להנמ .ךמצעל אל םג שיאל דובכ ךל ןיא
,םכח ךכ לכ אל םג התא ,ןעזג התא .ספא התא .ךילע האלמה הנומתה תא לבקמ ינאש בשוח ינא .שמח
תמרמ םייניעה ילוכתב אנקמ התא .תוישיא תוקוצממ הארנכ . אנקמ התא .םכחתהל הברמ התאש תורמל
.ךלש םייספאה ימב םש ךל בוטו גודרדנאה תדמעב עובק אצמנ התא .רבעב תאז תנייצ רבכו ביבא
לע תויואטבתהה תא ךל חכשא אל .חירסמ דאמ דאמ לבא ,םיעטו םימח . ומצע לש ןתשה ךותב ץבור
,תומילא דגנ ךלש תותסהה ,תומילאל הפ םיתיסמש םיספאה לכב ךתכימת ,םישנ דגנ תומילא
? םורופה ירבח לש הדהאהמ הצורמ התא ? קיחצמ התאש בשוח התא .ךלשמ תונושה תועד דגנ
דאמ הברהב ףקומש ספא ,טעמ אלמ ךויח איצוי ךא םישנא הברה בילעיש ןטק דוס ךל הלגא אב זא
םידליה ראש לכו ,הלש המיתחב תמייתסמ ךלש העדוה לכו , יירש ךירחא הצרש הז .ספא ראשנ םיספא
ךומכ ישונא לבז .לבזב אלמ הזה םורופה המכ דע םיארמ קר םורופב הפ ךב םיכמותש םישיאה ילדחו
יתלב ,םינופציפ ,םינטק דחיב םכלוכ לבא ילוא םהיניעב לודג התא .לודג התאש םיבשוחש םיצירעמ
ךכ תויולת ךלש תובוגת וריאשי דוע הפיא עדוי אל ינא יכ אטבתהל םורופה ךל שי תוחפל .שממ םיארנ
.ןמוקמב ךתוא ולתי אלו ריוואב

:"םישאמ ינא" רמ לש ותערל תחא הדוקנ דועו

יללכ תא עדוי אוה .םיפוקס ןניאש תורמל םיפוקס םורופב תועדוה בתוכ םורופ להנמכ םישאמ ינא
.ולש תתוועמהו תינלוחה הבישחה תרוצל החכוה דוע וז .םהילא דוגינב הנווכב קחשמו קחשמה
תא עומשל הצור אל דחא ףאש הארנכ ? ךלש תיבב ךל בישקמ אל דחא ףא .ותוא רוצ ? להק ךל ןיא
.ךלש תויוטשה

:"םישאמ ינא" תבוגת

רבעב םא ."ןופצמ" לש ויתובוגתל טקש קוהיפב ביגמ הנורחאל ימצע תא אצומ ינא בורל
וירקש תא שיחכהל וא/ו ול תונעל תוסנל תילולימ ותיא תמעתהל יתחרט דוע
.רבדל ימ םע ןיאשו םעט רסח ןויסנ הזש יתיליג דואמ רהמש ירה

םלוא .החיש םיענו ןוגה , תברותמ םדא לש םשור "ןופצמ" השע ,םורופב םינושארה וימיב
ינלאמש ףוספסא הלגמ קדקודמ רתוי טבמ .ינוציח הטעמ קר הזש רבתסה דואמ רהמ
יתלבל הנורחאל וכפה ויתובוגת .םורופב תועדוהל תינינע תונעל תלוכי לוטנ ,םהלתמ
המ ןיא םלוא ."ינבצע יבהז" לש תילאוטריוה אסריגה ןיעמ תויהל יתטאפ ןויסנ ,תולבסנ
ותוא םיגיצמ ,ולש םיטאתפה יוקיחה תונויסנו יבהז ןתנ אל אוה "ןופצמ" ,תושעל
וילא סחיתהל ולדח םיברש בל יתמש .םורופה ישנא תיברמ יניעב ךחוגמ יד רואב
וב אצומ ותוישיאמ הברה יתדילס תורמל ,תישיא ינא .ולש תועדוהל ביגהל וא
.תיגולופרתנא הניחבמ בר ןיינע ןיידע

בותכלב החרטה תא אבהל ול ךוסחל יד ,ול תונעלו יגהנממ גורחל םעפה יתטלחה
קפתסהל לכוי םויהמ .ולש םינצלפהו םיממעשמה ,םיכוראה הבוגתה יבתכמ תא
:טושפ רושיקב רקיה "ןופצמ" רמ

http://members.iol.co.il/yaels/mahashim.html
.תועובק תוצאנב הפייעל תוסומע ,ןיטולחל תוהז ויתובוגת לכ אליממ ירה

......ישארה דומעל הרזח