Make your own free website on Tripod.com

האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי לש הכודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת

.הז רתאל םיאבה םיכורב  

רתאב יוטיבה שפוח םורופ תא להנמש "םישאמ ינא" םשב רבח ןעמל הנבנ הז רתא
לש השיגמל תיתימאהו הזעה ותבהא לע רבכמ אל ריהצה "םישאמ ינא" . טנ.רטור
טא טא לבא ,ותוא ונבה אל םירחאו ינא הלחתהב . להנרטש לעי ,ןושארה ץורעה
ינא" המ לע ונבה ןושארה ץורעב יצחו עבשו טבמ תורודהמב הרזוח הייפצ רחאל
םינייאורמל ןובשח תיישע יא ,הנידעה תופיקתה ,הטוהרה השגהה .רבדמ "םישאמ
.רוביד יבאת םיבאזו םיטילופ םילעוש םהיניב םינושה

לבא .לעי לש הבילל עיגהל תעכ םג הסנמו תירשפא ךרד לכב הסינ "םישאמ ינא"
ידכ יתמזויב םקוה הז רתא .ךסמו תדלקמ לש םלועב דחוימב ,השק תצק הז דבל
תאצמנש האנהו הריעצה השיאה לש הביל תמושת תא ךושמל תוסנלו רוחבל רוזעל
.היזיולט תארקנש הספוקה ךותב םוי לכ טעמכ

תוחפל ,הרגאה דעב הרומת שיש שיגרהל םיליחתמ רבכ וניניבש הרגאה ימלשמ
.ברעב 20:20 דע 19:30 :תועשב

ינא" ירבדכו . "םישאמ ינא" -ל יסחייתה אנא . לוק יעימשה אנא .לעיל ןאכמ הנופ ינא
:ומצע "םישאמ

."םישאמ ינאל להנרטש לעי ךדושת"

:םישלוגה לכל

תצק םגו להנרטש לעיל רושקש המ לכב תונומתו םירושיק ,תובתכ ואצמת הז רתאב
אנא ,להנרטש לעיל תועגונה תונומת ללוכ רמוח םכל שי םא ."םישאמ ינא" לע רמוח
לע עדימ שופיח ןמזב יתיליגש ףסונ ןאפ .הטמל תפרוצמה לאודה תבותכב תאז וחלש
.תונומת דוחיבו רמוח אוצמל ארונ השק .תפשחנ אל טושפ הרוחבהש אוה ,לעי

הל שי .העונצ טושפ הרוחבה :לעיל ונלוכ לש הצרעהה תמצוע תא לידגמ קר רבדה
םיניזגמ םג .תאז השוע אל איהו ,ילארשי הדימ הנקב תבכוכל ךופהל םינותנה לכ
! תאז עצבל םיחילצמ םניא ,היזיולט םירקסמש

:ףסונ רבד

ינא .תוילותיה הנייהת ןקלחו תויתימא הנייהת םירמאמה ןמו תובתכה ןמ קלח
.רמאמה אושנב העיגפ עונמל מ"ע םאתהב רמאמו הבתכ לכ ןמסל לדתשא
לש תיטנמורה ותקוצמ תא וניבת ,הז רתאב רוקיב רחאל םכלוכש הווקמ ינא
.רשפתמ יתלבהו קדוצה וקבאמל ףתכ ונתתו "םישאמ ינא"

ומ ומל ומלה :הכרבב
אתר הבית של הלמו


:ןייפמקה םודיקב רוזעל םילוכי םתא םג !!בל ומיש !!בל ומיש
ליימ יא וישכע וחלש ... "םישאמ ינאל להנרטש לעי ךדושת"
לוועה דגנכ םכתאחמ תא ועיבה ובו רודישה תושר תלהנהל
...םישאמ ינאל םרגנש יארונה

תושעל ךרוצ שי ,רודישה תושארל חלשיש חסונל העצה ןלהל
,חסונה תא תונשל םילוכי םתא .חולשלו "קבדה" - ו "קתעה"
....םכלשמ והשמ חסנל וא...וישכע רבכ רודישה תושארל ליימ יא וחלש

..קנע רקס :תופסונ תועתפה ,בורקב ...הצרה תרודהמ
,לעי לש תופסונ תונומת ןומה ,הכימת םורופ ,המוצע
,וכמתש יוטיבה שפוח םורופמ הרבחה לכ לש תוריצי
דועו ליחתה לכה דציכ ודעיתש םורופב תועדוהה לכ
...םישדח תונויער תולעהל םינמזומ םלוכ ...דועו
תינכותה תשיגמ - להנרטש לעי
.ןושארה ץורעב "יצחו עבש"

ICQ חולשל תשקבתמ
.םישאמ ינאל
()    97157629"E-mail" םגש ןבומכ
...הכרבב לבקתי

רתאה תובותכ

yaels.com .1

Kiss.To/Yaels .2

Members.iol.co.il/Yaels .3


....להנרטש לעי

..םותה ימי

רתאה םוסרפב הרזע

"םישאמ ינא"- ל רוזעל ידכ
תירוביצה העדותל עיגהל
,להנרטש לעי לש התעידילו
ץוחלל םישקבתמ םתא
ןיתמהלו הזה רושיקה לע
.ףדה תילעל

ימ לכל הדונ ןכ ומכ
וירבחל הז רתא םסרפיש
הצופתה תמישר תועצמאב
.ליימ יאבו ויק יס ייאב ולש

...ותוריעצב "םישאמ ינא"


םוסרפב םירזועש םירתא
......ןייפמקה

...ומלה לש רתאה 1.

היגולורטסא - יירש 2.


...ש יל המדנ ..ילעי

..הרורב ךלש הדוקנה

........תומוסרפל רובענו

Israel Bpath Network

I-Media banner