Make your own free website on Tripod.com


"םישאמ ינא" / זפומ לואש תא בבחמ ינא עודמ תוביס 21
.עונצ אוה .1

.םייזעול םיינשדח םייוטיבמ (טעמכ) הפחה ולש תספסוחמה תירבעה .2

.המזירכ ול ןיאו רופא שיא אוה .3

.אצקא לא תדאפיתניאל תידוסי הרוצב כ"הסב ל"הצ תא ןיכה אוה .4
םיעוצפהו םיגורהה ןיינמש ירה ואולמו םלוע אוה גרהנש םדא לכש תורמל)
בשחתהב תאזו (30 ל דחא לש סחיב אוה םיניתשלפה לש תמועל ונלש
.ינידמה גרדה וילע הפכש תויארונ תולבגמב

.המל קוידב םיעדוי םהו לוסיח הזוח וילע ואיצוה םיברעה יכ .5

םימורופב םג וביל לע רשא תא רמואו ןובשח קפוד אל אוה יכ .6
(ןייד יזוע ע"ע) םידבוכמ

.תרושקתל ןייארתהל הברמ אל אוה יכ .7

.םויה דע גוהנ היהש המל רבעמ ל"כטמב יוטיב שפוח תוינידמ גיהנה אוה יכ .8

.ל"הצב םישנ דגנ תינימה תומילאב םחלהל ליחתהש ןושארה אוה יכ .9

ינידמה גרדה לש (תלשוכה) הטלחהה תא םשיל חילצה אוה יכ .10
.הגיסנה ןמזב םיעגפנ ילב ןונבלמ תאצל

.ינידמה גרדה לש תולשוכה תוטלחהל םיכסמ אל אוה יכ .11

ול ןתינ אלש רושיא לביק אוה - יביב ןוטלש יהלשב תרושקתל ותאיציב .12
.ןונבלב תויגטרטסיא תורטמ ץיצפהל הליחתלכמ

דיתעב ךילשהל וסני םיאנידמה תונולשכ לכ תאש קוידב עדוי אוה יכ .13
.הז תא רשפאמ אל אוהו וילע

םיניתשלפה םע המחלמה הליחתהש עגרב - םידגוב םיאנידמ המכל דוגינב יכ .14
.םיברעה יגיהנמ םע ול היהש יתרבח רשק לכ קתינ אוה

.ותוא םיבעתמ ימע ןב המלשו ןילייב יסוי יכ .15

.םיאקטילופה לש תויצפסנוקה םע וק רשיימ אל אוה יכ .16

.יהשלכ הטילאל ךייש אל אוה - ויניש רועב לכה גישהו ןאריאמ הלע אוה יכ .17

.תיברעה תוילטנמה תא בטיה ןיבמ אוה יכ .18

.לעוש לש םוכחת וב שיש יל הארנ יכ .19

.תותיחש םושב רשקנ אל ומש םויה דע יכ .20

.רחא דחא ףא לזאזעל ןיא יכ .21
           אני מאשים