Make your own free website on Tripod.com


םישאמ ינא / תפארע רסאי - תיניתשלפה תושרה ר"ויל יולג בתכמ.ךל םולש

ןנוכל ךתונויסנ ירחא (הבר הצרעהב) בר ןמז הזמ בקועש ימכ
תא ךירעמש ימכו .םיה דעו ןדריהמ ערתשתש תיניתשלפ הנידמ
החלצהב םויה דע) ךלש לילחה יפל םידוהיה תא ןרמתל ךתלוכי
םיאורש ונבריקמ םיגוח לש םתושפיט תא לצנלו (תלטובמ יתלב
תצקש ינואג דעצ לע לע ךל ץעייל הצור יתייה .םולש רחוש ךב
.דבל וילע הלע אל ךלשכ המוק רועיש םע םדאש יניעב הומת

תוריחב תכרעמ לארשי תנידמב תלהנתמ הלא םימיב ךל עודיכ
תופתתשמה תויומדה תא ריכמ רתוי וא תוחפ התא .הלשממה תושאר לע
,קרב דוהאמ תלביקש םירותיוהו םיגשיהה תאש םיעדוי ונינש .הב
םיעדוי ונינש ןכ ומכ .ןורש קיראמ לבקל םולחל קר םולחל לוכי התא
הלשממה מ"הר היהי ןורש קיראש ירה ..גירח והשמ הרקי אל םאש
.אבה

קירבמ ךלהמ ךל ץעייל הצור יתייה ,ןיתשלפל הנכ הגאד ךותממ ,ןכל
הליל ןיב ךופהת וב ךלהמ .אליממ העוסשה תילארשיה הרבחה תא רתביש
.תימואלניבה הריזב לארשי תא דדוביש ךלהמו םלועה ריקיל

תועצה תא לבקל ךלש תונוכנ לע רבדמ ינא .ידמל לקו טושפ אוה ךלהמה
ריעה תקולחל תונוכנ :דיויד פמקב ךל העצוהש תילארשיה העינכה
תימואלניב תונובירש םיעדוי ונינש).תיבה רה לע לעופב תונובירו
,ךתושרל ןדריה תעקב תלבק , (לעופב ךלש תונובירל תידיימ ךופהת
ךל עיצהש יפכ 67 יווקל האלמ טעמכ הגיסנו בגנב הצולח תולוח תלבק
...ךל יאדכ הזה ךלהמה עודמ ריבסא התעו .קרב דוהא

לארשי ידימ איצוהל תוסנל ךירצ ,תינואגה םיבלשה תינכות יפל .1
בשוח ינא .תיאבצה ךרדל רובעל כ"חא קרו תוינידמ םיכרדב םומיסקמה תא
.םומיסקמל תעגה ..קרב לש ילרוטקלאה בצמב בשחתהבש

ךל תפכא המ זא ,ךתוא בייחמ אל םכסהה ךתניחבמש םיעדוי ונינש .2
?םחלהל רוזחל קזח רתוי תצק שיגרת רשאכ הנושארה תונמדזהבו םותחל
?םיחטש רתוי םע -רתוי הבוט תיגטרטסיא החיתפ תדוקנמ םחלהל ףידע אל

.שממ לש םיחא תמחלמל םורגל יושע ...תוריחב ברע הזכ ךלהמ .3
..תוריחבה ינפל גישתש םכסה לכ דבכי אל אוהש עידוה רבכ ןורש קירא ירה
דגנ םידקת תרסח הכרעמב אציו ךלש טופשל ךופהי ילארשיה לאמשה
ןייפמק לוהינו לזמ תצק םע ..עדוי ימו ..המחלמה רחרחמ ןורש קירא
הלשממה תושארל קרב דוהא תא ריזחהל יושע דוע התא ,לאמשה דצמ ןוכנ
.םירותיו דוע ונממ טוחסלו

תוחתפתה לכל תיארחא לארשיב תוארל םלועה לכל םורגי הזכ ךלהמ .4
.םולשל ךתריתחו ךתדמעב דדצת ב"הרא וליפא ..רוזיאב שחרתתש המילא
ךופהיו תימואלניבה הריזב לארשי תנידמ דודיבל םורגי ךדיצמ הזכ ךלהמ
.םלועה תומוא דיסחל ךתוא

וחיטיו םינלאמשה וניחא ךב ודדצי , ונדגנ המחלמל אצת רשאכ .5
הדימעה רשוכ תא ושילחיו ינוציקהו יטסילמדנופה ןימיב המשאה תא
.ונלש אליממ עוערה

ףייע תצק ינא יכ םתונמל חוכ יל ןיא לבא תוביס דוע שיש חוטב ינא
.ךתוא וקפסי הלא םירבסהש חוטבו וישכע


:בר דובכב

"םישאמ ינא"

.השובכה ןיתשלפמ ץירעמ
           אני מאשים