Make your own free website on Tripod.com
האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com yaels.com yaels.com

yaels.com :גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי לש הכודיש ןעמל התומעה

ילרא'צ לש תילארשיה תיכאלמה - להנרטש לעי
yaels.com

המיאתמ ימ .להק תעד ,תונורחא תועידי רקס
??? ילרא'צ לש תילארשיה תיכאלמה תויהל
סאימחנ ינח
להנרטש לעי
ירוקנא תליג
יאנב הנרוא
ןמרנייו ילרוא
יבנע תיריע
רהוז רב לעי
יקסבוקילז ןורש
'ץיבוקרב הנליא
לברקניט
      ץחומ ןוחצנב םייתסה רקסה
.תואצות ואר .להנרטש לעי לש

לעי תא ןמיס תועטבו להנרטש לעי רובע עיבצהל הצרש םישלוגהש ימ וב הרקמ עונמל ידכ :הבושח הרהבה
, הב ןמוס המ הנשמ אלו העבצה לכש ,הרקמ לכבש רתאה תלהנה י"ע דחא הפ טלחוה ,(אמגודל) רהוז רב
תימעפ דח העבצה לש שפוטמה ןויערה תא לטבל טלחוה דחא ומכ .דבלב להנרטש לעיל תודוקנ ףיסות
היהתש הלילח אלו וביל לע רשא תא רמולו אטבתהל רוביצל רשפאל ידכ תובורמ תועבצה םישלוגל רשפאלו
.(םחוננ ןויצ ןינבבו) .רוביצה לש תויפ תמיתס