האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com

:גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי ךודיש ןעמל התומעה
.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת


(להנרטש לעיל הבהאב שדקומ) םיששגה / "לעי יתבוהא" רישה

.תינשיב הכ התיה ,לעי יתבוהא
,הירוה תיב לומ רבוע ,יתוא התארשכ
.הירחא יתצר זא , הדשה לא החרב

,תינשיב הכ התיה ,לעי יתבוהא
,היפתכ לעמ חצה ,הרדוס תא הקרז
.הירחא יתצרשכ ,הל עירפי אלש

:ןומזפ
לללעי ייה ייה ייה ייה
..הלעי ייה ייה ייה
..לעי יייה יייה ייה
.הירחא יתצרשכ


,תינשיב הכ התיה ,לעי יתבוהא
.הילענ תא םגו העבוכ תא הקרז
.הירחא יתצר וב ,לועשמה תא םוסחל

,השובמ הקימסה ,לעי יתבוהא
,המירה השאר לעמ ,התלמש לבוש תא
המידאהש המכ , הארא אלש ידכ


:ןומזפ
לללעי ייה ייה ייה ייה
..הלעי ייה ייה ייה
..לעי יייה יייה ייה
.הירחא יתצרשכ

תינשיב הכ התיה ,לעי יתבוהא
,הירוה תיב תא רוזחל ,השייבתה ךכ לכ איה
.הירוגמ תא העבק ,יתיב ךותב ןכל

:ןומזפ

לללעי ייה ייה ייה ייה
..הלעי ייה ייה ייה
..לעי יייה יייה ייה
..הלעי ..יתיב ךותב
(האלמה אסריגה - טייב הגמ 3) םיששגה / "לעי יתבוהא" רישה לש MP3
(הדרוהה ירחא MP3 ל תמויסה תא תונשל)
......ישארה דומעל הרזח