האתר לקידום שידוכה של יעל שטרנהל לאני מאשים yaels.com yaels.com yaels.com

yaels.com :גיצהל תדבכתמ להנרטש לעי לש הכודיש ןעמל התומעה

.(הצרה תרודהמ) ."ם י ש א מ   י נ א " ל   ל ה נ ר ט ש   ל ע י    ך ד ו ש ת
yaels.com
"המידאהש המכ , הארא אלש ידכ , המירה השאר לעמ ,התלמש לבוש תא ,השובמ הקימסה ,לעי יתבוהא"

interbet


.ילרא'צ לש תיכאלמה רקס

אצי "תונורחא תועידי" ןותיעה
תילארשיה תוישיאה תודוא רקסב
לש תיכאלמה תויהל המיאתמש
דימתמו זאמש "םישאמ ינא" .ילרא'צ
לגלג םע להנרטש לעי לע זטניפ
םיעצמאב לוחבל אל טילחה השארל לעמ
לש היתורחתמ לכ תא סיבהל ידכ
הרשמל ךרדה תא הינפב לולסלו לעי
לכ ינפ לע לודג רעפב תשקובמה
םישקבתמ רתאה יאב .היתורחתמ
עיבצהלו לעי לש התייכזב עייסל
ומצעל רמוש "םישאמ ינא" .הרובע
םייזבנ םיקירטב שמתשהל תוכזה תא
םורגל ידכ ושרדיש לככ םיכלכולמו
.לעי לש התייכזל

.להנרטש לעי רובע וישכע ועיבצה

.רקסב תויחכונ תואצות ואר

המוצעה לע ומתח
לעי לש הכודיש ןעמל
.םישאמ ינאל להנרטש

תינכותה תשיגמ - להנרטש לעי
.ןושארה ץורעב "יצחו עבש"

ICQ חולשל תשקבתמ
.םישאמ ינאל
()    97157629"E-mail" םגש ןבומכ
...הכרבב לבקתי

רתאה תובותכ

www.yaels.com .1

Kiss.To/Yaels .2

yaelst.tripod.com .3....להנרטש לעי


..םותה ימי
....להנרטש לעי


דנולב טסופה תפוקת

רתאה םוסרפב הרזע

"םישאמ ינא"- ל רוזעל ידכ
תירוביצה העדותל עיגהל
,להנרטש לעי לש התעידילו
ץוחלל םישקבתמ םתא
ןיתמהלו הזה רושיקה לע
.ףדה תילעל

ימ לכל הדונ ןכ ומכ
וירבחל הז רתא םסרפיש
הצופתה תמישר תועצמאב
.ליימ יאבו ויק יס ייאב ולש

...ותוריעצב "םישאמ ינא"


םיכמות םירתא
...ש יל המדנ ..ילעי

..הרורב ךלש הדוקנה

Free Counter! www.bool.co.il
...התע דע םירקבמ

,להנרטש לעי לש תונומת
ימלצ י"ע המלוצש יפכ
םורופ ירבח לש י'צרפאפה
...יוטיבה שפוח

תמונות של יעל
תונותיעב תונוש תובתכ
תינורטקלאהו הבותכה
....להנרטש לעי לע

םורופהמ םירחבנ םיטוטיצ
ליחתה דציכ !!שדח !!שדח
לש תובהאתהל עגונב ,לכה
....להנרטש לעיב "םישאמ ינא"

...םישאמ ינא לע תצק

םורופב תובוגתהמ קלח זוכיר
תוצאנ ,תרוקיב :םישאמ ינא לע
...דועו םילוכיר , םיכולכל

."םישאמ ינא" תרזעל םימתרנ

,הקיפרג תוריצי לש ףסוא
."םישאמ ינא" לש ןייפמקה תרזעל
עייסל םינינועמה םירתא ילעב
קיתעהלו תוריציה תחא רוחבל ולכוי
.םרתאל ףרוצמה HTML ה דוק תא
.הכרבב ולבקתי תושדח תוריצי

MP3 - תצק

עוציבב "לעי יתבוהא" רישה
טייב הגמ 3 רוויחה ששגה
ץבוקה תמויס תא תונשל אנ
.הדרוהה רמגב MP3- ל

"לעי יתבוהא" רישה לש ןומזפה
דבלב 36K


26.2.2002 ('ב תשר) טברטניאב רתאה לע םירבדמ !!שדח !!שדח
(1.9mb) תוקד 8כ mp3 ץבוק .(ומלה) יולה השמו להנרטש לעי :תופתתשהב

םיכמותה םירתאה תמישרל םויה דוע ופרטצה !!םירתא ילעבל שדח
תמוסרפבו םלוע תליהתב וכזו "םישאמ ינא" לש ימיטיגלה וקבאמב
.םויה דוע םכרתאל םניח


YNET לש םילדורטשה לדורטש תורחתב רחבנש 2000 תנשל הנשה רתא
YNET תחרות שטרודל השטרודלים.םישנ דגנ תומילאב קסעש םויב תסנכה תדעוול עיגה "םישאמ ינא"
דירטמ רתאה םאה ?ףרוטמו יבביסבוא יתייפכ אוה םישאמ ינא םאה
םינמזומ םלוכ ??ןהכ הנליא תוחורה לכל וז ימו ?להנרטש לעי תא
.תשרב יוטיבה שפוח אשונב חותפ ןוידל


.רקיעב לעימ השקב :תכרעמה רבד

ינוציק יונישב םיניחבמ ונא ,ריוואל רתאה הלע זאמ בר ןמז הזמ ,לעי םולש
םירוענ ןח ,דימתמ רתוי ץרמ תאלמ ,רתוי תנרוק ,רתוי תכייחמ תא ,ךתוגהנתהב
.לכה םירמואה הפה תויוזב םיירזממ םיכויחו רבע לכמ ךממ ץרופ

ןוכנל ונאצמו תמיוסמ היעבב ונלקתנ , ילאידיאו םלשומ הכ הארנ לכהש תורמל
ךתוא טילקהל םיסנמ ונא הנורחאל .ךתרזע תא לבקל ידכ תורישי ךיילא תונפל
:יתומלאה טפשמה תא תרמוא

"הרורב ךלש הדוקנהש יל המדנ"

םירכיא תב לש תוינניחב תענמנ תא ,ךתוא םיטילקמש תנבה זאמ ,ברה ונרעצל
בקעי לייטס תואיצי ונל האיבמ תא הז םוקמבו ,תאז ןושל עבטמב שמתשהלמ
. (העובקה הטרחה לכו "םויסל דחא טפשמ דוע") הזנורבה תפוקת ןונגסב ריאמיחא
םוי לכ ןאכל תסנכנ תאש יל ףלדוה ,המשנ) רתאה תמב לעמ ךיילא הנופ ינא ,ןכל
ףאש יבשחת ,יררחתשת .ךמצעל רוזחל ךממ שקבמו (ךניינעב שדחתה המ קודבל ידכ
תוחישקב תעדוי תא ,ךייחל ילב תויעבטב התוא יאיבת ךתוא םלצמ אל דחא
רשאכ תורישי יתיא תחחושמ תאש יניימדת טושפ .היריעב תיחקפ לש תינטירופה
ידכ המבה תא לצנא , ןאכ רבכ תאשכ תונמדזה התואבו .הזה טפשמב תשמתשמ תא
ךל ונינבש זאמש ןיבהל הכירצ תא ,ךיילע הרפכ .ךלש שובלה לע יתאחמ תא ריבעהל
ןכתי אלו "קוב" ךל ןיכהל בורקב ןנוכתמ ינא .ךתוא בייחמ תצק הז ,תראפתל רתא
םא תילכלכ סורקת אל רודישה תושר .זר ירש לש תונשיה תופילחב יל יעיפותש
ונפיש תויעב םהל שי םאו הנטק הפוקמ תצק ךב ועיקשיש .ךלש שובלב תצק ועיקשי
.תיבגמ ןאכ ןגראנו ילא

.ילאמשמ תאצמנ ילצא היזיולטה .לאמש דצל רתוי יטיבת ,בגאו ,שארמ הדות

וא MP3 טמרופב חולשלו טילקהל לכויש ימ לכל הדוא ינא ,תונמדזה התואבו
טילקהל ידכ היזיולטה לומ תויהל יל אצוי דימת אל ,שקובמה לוק ספה תא WAVE
.ל"נה תא

.השחכהה

תיתימאה ותרטמ יבגל תונוש תועומשמ תועומש טנרטניאב וצפוה הנורחאל
תותימאב םיקפקפמ םמצע ואצמ םורופב םיבורק םירבח ךכמ האצותכ .רתאה לש
ןפואב יתוא םיריכמ םניא םה כ"הסב ,םתוא ןיבהל לוכי ינא דחא דצמ .יתונווכ
הלש רתאהמ תמוסרפה רנאב תא ריסתש תיעמשמ דח העידוה לשמל יירש .ישיא
יפלכ תודשחהמ יתעגפנ תצק תאז תורמל .המוד הרוצב ואטבתה םיפסונ םירבחו
.תועומשה ןתוא תא תיעמשמ דח הרוצב םיזהל ןוכנל יתאצמו

."םישאמ ינא" לש האלמה השחכהל ןאכ וצחל


םירתא ילעבמ השקב

םישקבתמ "םישאמ ינא" לש ןייפמקה םוסרפב עייסל םינינועמה םירתא ילעב
ףרוצמה HTML ה דוק תא קיתעהלו הז רושיקבש םירנאבהמ דחא תא רוחבל
םירנאבהמ דחא םסרפש רתא לעב לכ .הכרבב לבקתי עויס לכ .רנאב לכל
ומסרופי רתאה תבותכו ומש . רתאה תבותכ ףוריצב ליימ-יא חולשל שקבתמ
.דחוימ ףדב ןאכ

    ??? רתאב שדח המ    

םורופמ םינוכדע :םימורופה רודמב 2002 יאמ
."תוננב" רתאב תושלוגה תובוגתו רטור


PCPLUS ןיזגמהמ הבתכ :תובתכה רודמב 2002 יאמ
ןקוש תשרב ןד- ירוא לש הבתכ ןכו


תונומתה רודמב תושדח תונומת :2002 ץרמ

. YTK לש השדח הריצי, "םישאמ ינא תרזעל םירצוי" :רודמב

ןייפמקה לע רגית אורקל הסנמ שראפ :םורופהמ םיטוטיצה רודמב
...תיטלחהו השוחנ הבוגתל הכוזו "םישאמ ינא" לש


"םישאמ ינא לע םירפסמ םירבח" רודמב "ןולשכ ךל יופצש קפס ןיא" :"אלמ חרי"

"םישאמ ינא" לש ןופאלפל הרישי טסקט תעדוה

להנרטש לעיל שדקומ / "לעי יתבוהא" :רישה תולימ

..דעלא רתיבא לש ותלהנהב רתוי חונ ףדל הרבע המוצעה

...ןאכ ץחל התדרוהל ..הנכותה וישכע ... ?להנרטש לעי ךדושת םאה
.הז רתאל םיאבה םיכורב  

רתאב יוטיבה שפוח םורופ תא להנמש "םישאמ ינא" םשב רבח ןעמל הנבנ הז רתא
לש השיגמל תיתימאהו הזעה ותבהא לע רבכמ אל ריהצה "םישאמ ינא" . טנ.רטור
טא טא לבא ,ותוא ונבה אל םירחאו ינא הלחתהב . להנרטש לעי ,ןושארה ץורעה
ינא" המ לע ונבה ןושארה ץורעב יצחו עבשו טבמ תורודהמב הרזוח הייפצ רחאל
םינייאורמל ןובשח תיישע יא ,הנידעה תופיקתה ,הטוהרה השגהה .רבדמ "םישאמ
.רוביד יבאת םיבאזו םיטילופ םילעוש םהיניב םינושה

לבא .לעי לש הבילל עיגהל תעכ םג הסנמו תירשפא ךרד לכב הסינ "םישאמ ינא"
ידכ יתמזויב םקוה הז רתא .ךסמו תדלקמ לש םלועב דחוימב ,השק תצק הז דבל
תאצמנש האנהו הריעצה השיאה לש הביל תמושת תא ךושמל תוסנלו רוחבל רוזעל
.היזיולט תארקנש הספוקה ךותב םוי לכ טעמכ

תוחפל ,הרגאה דעב הרומת שיש שיגרהל םיליחתמ רבכ וניניבש הרגאה ימלשמ
.ברעב 20:20 דע 19:30 :תועשב

ינא" ירבדכו . "םישאמ ינא" -ל יסחייתה אנא . לוק יעימשה אנא .לעיל ןאכמ הנופ ינא
:ומצע "םישאמ

."םישאמ ינאל להנרטש לעי ךדושת"

:םישלוגה לכל

תצק םגו להנרטש לעיל רושקש המ לכב תונומתו םירושיק ,תובתכ ואצמת הז רתאב
אנא ,להנרטש לעיל תועגונה תונומת ללוכ רמוח םכל שי םא ."םישאמ ינא" לע רמוח
לע עדימ שופיח ןמזב יתיליגש ףסונ ןאפ .הטמל תפרוצמה לאודה תבותכב תאז וחלש
.תונומת דוחיבו רמוח אוצמל ארונ השק .תפשחנ אל טושפ הרוחבהש אוה ,לעי

הל שי .העונצ טושפ הרוחבה :לעיל ונלוכ לש הצרעהה תמצוע תא לידגמ קר רבדה
םיניזגמ םג .תאז השוע אל איהו ,ילארשי הדימ הנקב תבכוכל ךופהל םינותנה לכ
! תאז עצבל םיחילצמ םניא ,היזיולט םירקסמש

:ףסונ רבד

ינא .תוילותיה הנייהת ןקלחו תויתימא הנייהת םירמאמה ןמו תובתכה ןמ קלח
.רמאמה אושנב העיגפ עונמל מ"ע םאתהב רמאמו הבתכ לכ ןמסל לדתשא
לש תיטנמורה ותקוצמ תא וניבת ,הז רתאב רוקיב רחאל םכלוכש הווקמ ינא
.רשפתמ יתלבהו קדוצה וקבאמל ףתכ ונתתו "םישאמ ינא"

ומ ומל ומלה :הכרבב
אתר הבית של הלמו


:ןייפמקה םודיקב רוזעל םילוכי םתא םג !!בל ומיש !!בל ומיש
ליימ יא וישכע וחלש ... "םישאמ ינאל להנרטש לעי ךדושת"
לוועה דגנכ םכתאחמ תא ועיבה ובו רודישה תושר תלהנהל
...םישאמ ינאל םרגנש יארונה

עצומה חסונה ןלהל .רודישה תושרל ליימ יא חולשל ידכ ןאכ וצחל
בתכמ חסנל וא ,הז חסונל קבדהו קתעה תושעל םילוכי םתא .ונידי לע
.םכלשמ  :חלושה
  :חלושה ליימיא
  :ןעמנה
  :ןעמנה ליימיא
  :אשונה
 

םכירבחל ץילמהל םיצור
תא ואלמ ??רתאה לע
וצחלו םיאבה םיטרפה
...רוגישה רותפכ לע
...רתיה לכל גאדנ ונא

...תופסונ תועתפה ,בורקב ...הצרה תרודהמ